ACTE  NECESARE  PENTRU

PROGRAMUL NAȚIONAL DE PROTECȚIE SOCIALĂ BANI DE LICEU

ÎN  ANUL ȘCOLAR  2017/2018

Extras din H.G. 1488/2004 – Programul național de protectie socială – Bani de liceu

.

Dosarul fiecărui solicitant va conține următoarele documente:

  • Cerere (elevii claselor a IX-a vor aduce adeverință cu media generală a clasei a VIII-a și nota la purtare de la școala gimnazială absolvită);
  • Adeverință de venit brut pentru ultimele 3 (trei) luni: iunie, iulie și august 2017;
  • Certificat emis de către de către Serviciul Impozite și Taxe din cadrul Direcției Fiscale a Primăriilor, din care să rezulte dacă membrii familiei figurează sau nu în evidența primăriei cu bunuri impozabile;
  • Adeverință din care să rezulte dacă membrii familiei figurează sau nu în proprietate cu teren agricol;
  • Copii după Cărțile de Identitate ale părinților/tutorilor;
  • Copii după Cărțile de Identitate/Certificate de naștere ale elevului/fraților aflați în întreținerea părinților/tutorilor;
  • Adeverință de elev/student pentru frați și surori dacă este cazul;
  • Declarație notarială pentru persoanele aflate în întreținere și care nu au venituri;
  • Ancheta socială întocmită conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
  • Extras cont  bancar la  BRD Suceava sau BCR Suceava.

 Alte informații suplimentare referitoare la depunerea dosarelor le găsiți la avizierul colegiului.

.

.

.

.