EXTRAS   DIN  H. G. nr.  1488 / 2004
privind Programul naţional de protecţie socială Bani de liceu

EXTRAS   DIN  H. G. nr.  1488 / 2004 – download

             Art. 2(1) – Beneficiari ai programului naţional de protecţie socială Bani de liceu sunt elevii care se află în întreţinerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie, realizat în ultimele 3 luni anterioare depunerii cererii(iunie, iulie, august) este de maximum 150 RON, precum și elevii care beneficiază de o măsură de protecție ori aflați sub tutelă sau curatelă, în cazul respectării condiției de venit, prioritate având elevii cu media generală mai mare şi mai puţine absenţe.

Art. 3. – (1) La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei în ultimele 3 luni anterioare depunerii cererii, cu excepţia: alocaţiei de stat, alocaţiei suplimentare pentru familiile cu mulţi copii, burselor de studii şi burselor sociale, precum şi a altor ajutoare cu caracter social acordate elevilor, şomajul şi ajutorul social.

Art. 4. – (1)  Sprijinul financiar  pentru anul şcolar 2016/2017  în valoare de 180 RON se acordă pe bază de cerere, formulată de elev cu autorizarea reprezentantului legal,  după următorul grafic:

 • 15 septembrie – 1 octombrie 2016, depunerea dosarelor;
 •  1 – 23 octombrie 2016, efectuarea anchetelor sociale şi evaluarea eligibilităţii cererilor depuse de către comisii;
 •  1 octombrie – 27 octombrie 2016, centralizarea cererilor;
 • 28 octombrie 2016, se va afişa pe Internet lista beneficiarilor;
 • 28 octombrie 2016, afişarea listei la avizierul colegiului cu elevii beneficiari;
 • 28 octombrie – 2 noiembrie 2016, depunerea contestaţiilor;
 • 2 – 6 noiembrie 2016, se vor rezolva contestaţiile.

Dosarul fiecărui solicitant va conţine următoarele documente:

    (2)  Cererea se ridică de la elevul de serviciu,  iar punctul 5 şi 6 (conţine media generală a anului anterior depunerii cererii precum şi numărul de absenţe nemotivate pentru anul şcolar anterior. Elevii claselor a IX-a se vor adresa şcolilor gimnaziale unde au absolvit clasa a VIII-a) va fi completat şi vizat de dirigintele clasei.

 • adeverinţe de venit BRUT sau/şi cupoane de pensie/pensie alimentară/pensie de urmaş în original pe ultimele trei luni (iunie, iulie, august) ale părinţilor/tutorilor legali şi ale fraţilor majori care realizează venituri şi locuiesc împreună cu părinţii (unde este cazul);
 • certificat emis de către Serviciul Impozite şi Taxe din cadrul Direcţiei Fiscale a primăriilor, din care să rezulte dacă membrii familiei figurează sau nu în evidenţa primăriei cu bunuri impozabile;
 • adeverinţă din care să rezulte dacă membrii familiei figurează sau nu în proprietate cu teren agricol – se eliberează de către primării;
 • copiii după cărţile de identitate ale părinţilor/tutorilor;
 • copiii după cărţile de identitate/certificatelor de naştere ale fraţilor aflaţi în întreţinerea părinţilor / tutorilor;
 • adeverinţă de elev/student pentru fraţii care au această calitate;
 • hotărârea de divorţ (dacă este cazul) în copie, din care să reiasă custodia elevului şi cuantumul pensiei alimentare;
 • pentru elevii care au părinţi sau întreţinători legali care nu realizează niciun fel de venit lunar permanent se solicită declaraţie pe proprie răspundere notarială, cum că nu realizează venituri (inclusiv pentru fraţii majori care locuiesc împreună, nu sunt elevi sau studenţi şi nu au venituri cu caracter permanent;
 • în cazul copiilor adoptaţi sau cu tutori legali este necesar actul prin care se precizează tutorele elevului – copie;
 • acte doveditoare ale statutului juridic sau medical al elevului (unde este cazul): pentru orfani se solicită copie după certificatul de deces al părintelui.
 • Copie extras de cont deschis la B.R.D. (str. Mărășești) sau B.C.R. Curtea Domnească.

 Art. 10 Beneficiarii Programului naţional de protecţie socială Bani de liceu  nu pot beneficia în acelaşi timp şi de bursă socială.

Acest program se referă la elevii care urmează  cursuri de zi, liceu sau şcoala de arte şi meserii.

Programul Bani de liceu se acordă pe perioada cursurilor şcolare inclusiv pe timpul pregătirii şi susţinerii examenului de bacalaureat sau de diplomă şi pe perioada practicii în producţie.

Sprijinul financiar se sistează în următoarele situaţii:

 • în cazul în care elevul absentează nejustificat minim 20 de ore, la diferite discipline de învăţământ;
 •  a fost eliminat de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile, conform prevederilor art. 108, alin. 2, punctul e) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
 • elevul a obţinut sub nota 7 la  purtare;
 • în cazul în care elevul nu mai frecventează cursurile unităţii de învăţământ sau a fost exmatriculat.

 

Director,
prof. Renato  Tronciu