CONCURSUL INTERJUDEŢEAN „CONDEI DE JURNALIST” – Ediţia a VII-a, 2017
(interviuri, reportaje, fotografii, fotoreportaje, spoturi)

 

Fişă de înscriere – download
Regulamentul_Concursului_Condei de Jurnalist – download

 

REGULAMENTUL  CONCURSULUI  INTERJUDEŢEAN
„CONDEI  DE  JURNALIST” (interviuri, reportaje, fotografii, fotoreportaje, spoturi)
Ediţia a VII-a, 2017

Coordonatori: director adj., prof. Gabriela Cazac, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Suceava
prof. Rahila Cuşnir, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Suceava
prof. Camelia Lorenţi, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Suceava

 1. Argument

Dezvoltarea pieţei mass-media şi a învăţământului superior jurnalistic impune profesionalizarea pe o bază temeinică dobândită încă din  liceu.  Este necesară dezvoltarea competenţei de comunicare, a gândirii critice, a rezistenţei la manipulare, a competenţelor civice care să conducă la interiorizarea unei conduite moral-civice.

Prin acest proiect, elevii au oportunitatea să îşi dezvolte tehnicile de documentare, de investigaţie de tip jurnalistic, să exerseze regulile comunicării asertive. Îşi dezvoltă competenţele de redactare, astfel încât să transmită în stil publicistic mesaje pertinente, originale, expresive, creative, corecte gramatical, respectând algoritmul genului redacţional şi normele deontologice.

În perioada 2010-2016, s-au desfăşurat primele cinci ediţii ale Concursului  „Condei de jurnalist”, prima ediţie la nivel judeţean, cea de-a doua şi a treia, la nivel interjudeţean. Entuziaşti, participanţii au redactat articole de calitate, apreciate de profesorii şi jurnaliştii evaluatori. Interviurile şi reportajele au fost publicate în presa locală şi în revista „Condei de jurnalist”.

Aşadar, succesul ediţiilor  anterioare ne îndeamnă să continuăm, să atragem participanţi din întreaga ţară şi să îmbunătăţim calitatea concursului.

 

 1. Obiectivul general/scopul

– dezvoltarea competenţelor de exprimare orală şi scrisă ale elevilor de liceu, în vederea creşterii eficienţei comunicării de tip jurnalistic.

 

 1. Obiectivele concursului
 • selectarea/exersarea unor tehnici adecvate de documentare, de cercetare a unei teme şi de investigaţie jurnalistică;
 • identificarea principalelor componente de structură, de compoziţie şi de limbaj specifice textului jurnalistic;
 • utilizarea adecvată a strategiilor şi a regulilor de exprimare orală şi scrisă în textele publicistice;
 • exersarea tehnicilor de redactare a textelor jurnalistice (interviuri, reportaje), aplicând normele lingvistice şi deontologice;
 • utilizarea adecvată a citatelor de la sursele de informare şi a elementelor grafice;
 • exersarea noţiunilor de artă şi tehnică fotografică pentru realizarea unor fotografii originale, expresive, de impact;
 • adecvarea textului/legendei la fotografie (acurateţea stilului, atitudinea morală, ecoul produs şi puterea de influenţă asupra opiniei publice în ceea ce autorul consideră a fi direcţia justă);
 • stimularea creativităţii artistice în domeniul audiovizual prin crearea unui spot expresiv, convingător;
 • realizarea unei reviste a concursului şi a unei expoziţii fotografice;
 • implicarea instituţiilor locale de presă în educarea şi promovarea tinerilor pentru dobândirea de către aceştia a cunoştinţelor şi abilităţilor de jurnalist;
 • comunicarea experienţelor profesionale (didactice/jurnalistice), realizând, astfel, un schimb de bune practici.

 

 1. Condiţii de participare

Concursul „Condei de jurnalist” se adresează tuturor  liceenilor  care manifestă interes pentru domeniul jurnalistic şi cuprinde 5 secţiuni: Interviuri, Reportaje, Fotografii, Fotoreportaje, Spoturi.

 • Profesorii coordonatori expediază produsele jurnalistice, fişa de înscriere şi un plic A4 autoadresat şi timbrat la adresa: prof. Rahila Cuşnir, pentru Concursul Interjudeţean „Condei de jurnalist”, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Suceava, str. Mărăşeşti, nr. 57, cod 720214, cât şi la adresa  de e-mail: condeijurnalist@yahoo.ro.
 • ATENŢIE! Toate fişierele trimise (.docx, jpg, .avi,) sunt intitulate: Nume_prenume_titlul_lucrarii_sectiunea (Ex.: Popescu_Diana_Defrisari_in_Bucovina_Reportaj)
 • Articolele sunt necesare şi în format electronic pentru a putea redacta revista cu titlul „Condei de jurnalist”, precum şi pentru a putea publica în presa locală interviurile, reportajele, fotoreportajele premiate.
 • Interviurile, reportajele şi fişa de înscriere vor fi expediate şi în format .doc.
 • Fotografiile, în număr de 3, vor fi trimise în format .jpg la aceeaşi adresă.
 • Fotoreportajele vor fi expediate atât în format .doc, cât şi în format .jpg..
 • Spotul trebuie să aibă durata de 60 de secunde, ideea să fie originală (nu copiat după un spot real, existent), să poată fi citit de Windows XP; preferabil este formatul .avi. Formularul de înregistrare va fi trimis împreună cu CD-ul/DVD-ul.
 • Fiecare produs jurnalistic va conţine numele şi prenumele autorului, şcoala de provenienţă, oraşul, judeţul, numele şi prenumele profesorului îndrumător.
 • Fiecare participant va primi în e-mail confirmarea receptării de către organizatori a materialelor trimise.
 • Dorinţa noastră e ca produsele jurnalistice trimise să nu fi fost înscrise în alte concursuri şi să nu fi fost publicate anterior.

 

 1. Calendarul desfăşurării concursului

Etape:

 1. Înscrierea candidaţilor: 1-20 martie 2017
 • Înscrierea concurenţilor se face prin trimiterea fişei de înscriere, a produselor jurnalistice şi a unui plic A4 autoadresat şi timbrat la adresa: prof. Rahila Cuşnir, pentru Concursul interjudeţean „Condei de jurnalist”,  Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Suceava, str. Mărăşeşti, nr. 57, cod 720214. Plicul A4 timbrat şi autoadresat e necesar pentru a vă putea trimite diplomele şi adeverinţele de participare.
 • Interviurile, reportajele, fotografiile, fotoreportajele, spoturile sunt trimise şi la adresa de e-mail condeijurnalist@yahoo.ro. Fiecare produs jurnalistic va conţine numele şi prenumele autorului, clasa, şcoala de provenienţă, oraşul, judeţul, numele şi prenumele profesorului îndrumător.

 

 1. Evaluarea preliminară (preselecţia) are loc în perioada 21-22 martie. Tot în acest interval, elevii ale căror articole întrunesc peste 70 de puncte sunt anunţaţi printr-o notificare postată pe site-ul Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” Suceava, http://www.cn-eminescu.ro şi invitaţi împreună cu profesorii îndrumători la festivitatea de premiere ce va avea loc în data de 28 martie.

Evaluarea finală este realizată de profesori invitaţi să facă parte din comisia instituită în acest scop, şi de către jurnalişti din presa locală.

 

 1. Desfăşurarea concursului: 28 martie 2017, ora 11
 • Elevii premiaţi îşi expun produsele jurnalistice realizate.
 • Numărul de premii şi menţiuni se stabileşte conform Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare.
 • Diplomele elevilor şi adeverinţele profesorilor care nu au putut fi prezenţi la festivitatea de premiere sunt trimise prin poştă la adresa pe care au menţionat-o pe plicul autoadresat.
 • Ulterior, produsele jurnalistice premiate vor fi publicate în ziarele locale precum şi în revista „Condei de jurnalist”.

      

 1. Aspecte ale jurnalismului de azi. Masa rotundă (28 martie 2017, după premiere). Activitatea constă într-o masă rotundă la care participă profesorii organizatori, profesorii îndrumători şi jurnaliştii din mass-media locală. Sunt puse în discuţie aspecte referitoare la: • Reportajul publicistic vs reportajul literar • Deontologia jurnalistului în realizarea interviului. Abateri de la rol •  Textul publicistic – suport pentru dezvoltarea gândirii critice şi a rezistenţei la manipulare.  Temele sunt prezentate atât din perspectiva profesorilor care predau cursuri opţionale de  jurnalism, cât şi din  punctul de vedere al jurnaliştilor.

 

 1. Criterii de evaluare
 2. Repere/criterii de evaluare a interviurilor

În evaluarea interviurilor prezentate, se urmăresc aspecte precum:

 • calitatea, relevanţa şi pertinenţa întrebărilor; adaptarea/adecvarea întrebărilor în funcţie de replicile intervievatului;
 • valoarea de informaţie pentru subiectele abordate: proximitatea temporală, proximi­tatea spaţială, raritatea şi unicitatea (neobişnuitul), existenţa personalităţii, existenţa impactului şi a consecinţelor, conflictul şi competiţia, interesul uman;
 • armonia dintre titlu, teză, corpul textului şi concluzii;
 • realizarea unui şapou cu dublă funcţie: informativă şi incitativă;
 • stabilirea corectă a temei, a scopului, a unghiului de abordare;
 • adecvarea la scopul comunicării şi la situaţia de comunicare (auditoriu, context);
 • surprinderea aspectelor esenţiale ale temei abordate şi sistematizarea informaţiilor conform regulilor jurnalistice;
 • corectitudinea, claritatea şi concizia exprimării;
 • originalitatea şi expresivitatea limbajului, utilizând stilul jurnalistic;
 • caracterul persuasiv al prezentării;
 • încadrarea în 2-3 pagini, format A4, font Times New Roman 12, spaţiate la un rând.

 

 1. Repere/Criterii de evaluare a reportajului
 • tema este de actualitate şi de interes pentru publicul vizat; este bine argumentată;
 • încadrarea în tipul de reportaj adecvat temei şi scopului propus;
 • calitatea şi relevanţa elementelor informative/factuale obţinute prin observare şi intervievare: fapte/întâmplări, locul şi timpul acţiunii, persoane, opinii; atenţie la citarea surselor!);
 • valoarea de informaţie pentru subiectele abordate: proximitatea temporală, proximi­tatea spaţială, raritatea şi unicitatea (neobişnuitul), existenţa personalităţii, existenţa impactului şi a consecinţelor, conflictul şi competiţia, interesul uman;
 • credibilitatea mesajului şi capacitatea lui de a emoţiona/sensibiliza;
 • prezenţa elementelor de atmosferă/de decor (elemente descriptive privind natura şi locurile înconjurătoare; imagini/efecte vizuale, auditive, olfactive, tactile etc.) şi a elementelor de portret etc.
 • realizarea unui şapou cu dublă funcţie: informativă şi incitativă;
 • armonia dintre titlu, teză, corpul textului şi concluzii; fir logic, uşor de urmărit;
 • existenţa unor intertitluri concise, precise, pertinente;
 • textul este susţinut de fotografii care au un titlu explicativ (legenda);
 • adecvarea la scopul comunicării (informare, argumentare/persuasiune, divertisment);
 • adecvarea la situaţia de comunicare (auditoriu, context);
 • originalitatea şi expresivitatea exprimării, caracterul persuasiv al reportajului;
 • credibilitatea mesajului transmis; corectitudinea, claritatea şi concizia exprimării.
 • Michel Voirol: „Regula de aur în reportaj este rigoarea informaţiilor, iar scopul redactării unui reportaj este acela de a-i face pe cititori să vadă, să audă şi să simtă ceea ce jurnalistul însuşi a văzut, a auzit şi a simţit.”
 • încadrarea în maximum 3 pagini (dacă există şi fotografii), format A4, font Times New Roman 12, spaţiate la un rând.

 

 1. Repere/criterii de evaluare a fotografiei de presă (3 fotografii)
 • fotografia trebuie să aibă ceva de comunicat, să aibă conţinut (subiect semnificativ şi complex): să fie informativă, educativă, interesantă, amuzantă sau moralizatoare;
 • calităţile fotografiei de presă: autenticitatea; • puterea de şoc; • puterea emoţională; • conţinutul; • valoarea estetică (simbolistica, retorica: antiteza, comparaţia etc.); • mesajul cât mai clar;
 • caracteristicile fotografiei: veridicitatea, expresivitatea şi viaţa imaginii legate de capacitatea de a reda realist şi convingător esenţa evenimentului produs, caracterul persoanei fotografiate, armonia peisajului, particularităţile formelor arhitecturale ale clădirilor;
 • unghiul de fotografiere, modul de a distribui corect diferitele elemente ale compoziţiei în cadru, precum şi de a arăta interacţiunea lor;
 • utilizarea judicioasă a diferitelor forme de iluminare;
 • perspectiva, evidenţierea punctului de interes,
 • absenţa oricărei înscenări, a oricărei „intervenţii organizatorice” a fotoreporterului în evenimentul în curs de desfăşurare.

Notă:

 • Imaginile să nu fie prelucrate în programele pentru editare foto, gen Photoshop.
 • Titlul şi autorul trebuie precizate în partea de jos a fotografiei.

 În plus, pentru fotoreportaj:

 • Fotoreportajul („povestea în imagini”) este bazat pe secvenţialitate şi, de obicei, cuprinde cinci tipuri de fotografii:
 1. Planul larg/îndepărtat – descrie subiectul reportajului într-o singură imagine, plasează subiectul în context şi redă dimensiunea evenimentului.
 2. Planul mediu – arată legătura dintre personaje, felul în care subiectul principal interacţionează cu alţi participanţi la evenimente.
 3. Portretul – surprins într-un moment-cheie, în care se revelează personalitatea subiectului.
 4. Planul apropiat – un detaliu reprezentativ al unui obiect/persoane, care poate da informaţii suplimentare despre situaţia descrisă şi are valoare de simbol.
 5. Concluzia – vizează efectele/ consecinţele, respectiv deznodământul evenimentului.

Notă:

 • Numărul optim de imagini: minimum 6, maximum 12
 • Fotografia este însoţită de un text (legendă) de 2-5 rânduri. Mesajul trebuie să fie concis şi accesibil.
 • Sunt apreciate: acurateţea stilului, ati­tudinea morală, ecoul produs şi puterea de influenţă asupra opiniei pub­lice în ceea ce autorul consideră a fi direcţia justă.
 1. Repere/criterii de evaluare a spotului

Spotul trebuie să aibă durata de 60 de secunde, ideea să fie originală (nu copiat după un spot real, existent), să poată fi citit de Windows XP; preferabil este formatul .avi. Formularul de înregistrare va fi trimis împreună cu CD-ul/DVD-ul.

În evaluarea spoturilor, sunt apreciate:

 • capacitatea mesajului publicitar (comercial sau de interes social) de a acţiona eficient atât asupra trebuinţelor/ motivaţiei, cât şi asupra comportamentului consumatorului;
 • capacitatea spotului de a provoca atenţia pentru produsul promovat, interesul, dorinţa şi achiziţia acestuia;
 • calitatea şi relevanţa mesajului (informare şi seducţie; impact, umor, concizie, firul poveştii etc.);
 • surprinderea aspectelor esenţiale ale temei abordate şi sistematizarea informaţiilor;
 • ideea/originalitatea (regie, scenariu, performanţa actorilor, autenticitate);
 • adecvarea la subiect, la publicul-ţintă;
 • calitatea şi diversitatea elementelor utilizate şi compatibilitatea acestora; estetica şi armonia dintre elementele componente ale produsului prezentat;
 • concizia, corectitudinea exprimării, caracterul persuasiv al prezentării.
 • expresivitatea şi claritatea transpunerii mesajului în limbaj vizual;
 • performanţa tehnică (calitatea imaginii, montaj, sunet, efecte, lumini).

Notă:

 • Mesajul explicit sau implicit al filmului nu trebuie să afecteze în niciun fel imaginea publică a unei persoane, imaginea şcolii ca instituţie, în general sau în particular.
 • Sunt interzise cu desăvârşire: utilizarea unui limbaj obscen sau a unor contexte vizuale cu caracter imoral; folosirea la filmări a unor însemne rasiste sau care instigă la violenţă interetnică; crearea unor scene care să atenteze la integritatea fizică şi morală a persoanelor.
 • Spoturile pot fi realizate de echipe de doi elevi.

 Alte precizări:

 • Temele lucrărilor sunt la alegere.
 • Elevii pot înscrie lucrări în mai multe secţiuni ale concursului.
 • Fişa de înscriere va fi ataşată la finalul lucrării (interviu, reportaj, fotoreportaj). Orice material va conţine date de identificare (titlul lucrării, numele şi prenumele elevului, clasa, profesor coordonator, unitatea şcolară, oraş, judeţ).
 • Cadrele didactice îşi asumă răspunderea pentru originalitatea materialelor trimise. Nu se admit materiale plagiate.
 • Rezultatele concursului vor fi afişate pe site-ul Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” Suceava: http://www.cn-eminescu.ro după jurizare/ premiere.
 • Eventualele contestaţii pot fi depuse în termen de cel mult 24 de ore de la afişarea rezultatelor, la coordonatori, care le vor înainta preşedintelui comisiei de evaluare. O nouă comisie de evaluare, instituită special pentru acest scop, va reevalua lucrările şi va oferi răspuns în cel mult 5 zile lucrătoare de la depunerea contestaţiilor.
 • Creaţiile premiate vor fi publicate în revista „Condei de jurnalist” (cu ISSN), ce va fi postată pe site-ul colegiului:     http://www.cn-eminescu.ro
 • Nu se percep taxe pentru organizarea concursului.
 • Alte informaţii în legătură cu acest proiect puteţi obţine de la organizatori.
 • Date de contact: prof. Rahila Cuşnir, condeijurnalist@yahoo.ro
 • SUCCES! 

 

 

Director,  prof. Tronciu Renato
Coordonatori:
Director adjunct, prof. Gabriela Cazac
Prof. Rahila Cuşnir
Prof. Camelia Lorenţi
 
 
CONCURSUL INTERJUDEŢEAN „CONDEI DE JURNALIST”
(interviuri, reportaje, fotografii, fotoreportaje, spoturi)