ŢINTELE STRATEGICE

Obiectivele prioritare ale Colegiului Naţional Mihai Eminescu Suceava

La baza prezentei strategii stau:

 • monitorizarea activităţii colegiului;
 • analiza mediului intern (urmărindu-se atât indicatorii cantitativi, cât şi cei calitativi);
 • analiza mediului extern şi a strategiei naţionale şi locale privind educaţia;
 • opiniile/propunerile cadrelor didactice, consultate spre a îmbunătăţi strategia educaţională a colegiului, urmărind toate domeniile funcţionale: dezvoltarea curriculară, dezvoltarea resurselor umane, dezvoltarea bazei materiale şi dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea.

Prioritatea demersurilor educaţionale se va concentra pe îmbunătăţirea actului educaţional din şcoală, astfel încât elevii să devină într-adevăr beneficiarii eforturilor umane şi financiare ale şcolii şi societăţii.

Strategia colegiului nostru include necesitatea achiziţionării de către elevi a celor opt competenţe-cheie prevăzute de programul Uniunii Europene Educaţie & formare profesională, 2010:

 • aptitudini şi competenţe lingvistice (în limba maternă);
 • aptitudini şi competenţe lingvistice (în limbi străine);
 • aptitudini şi competente matematice;
 • aptitudini şi competenţe ştiinţifice şi tehnologice;
 • aptitudini şi competenţe de învăţare (learning to learn);
 • aptitudini şi competenţe civice, interpersonale, interculturale şi sociale;
 • aptitudini şi competenţe antreprenoriale;
 • aptitudini şi competenţe de exprimare culturală.

Proiectul de dezvoltare instituţională are în vedere următoarele obiective prioritare:

 • creşterea calităţii actului educaţional;
 • promovarea imaginii şcolii în comunitate;
 • asigurarea resurselor umane şi materiale;
 • dezvoltarea personală a elevilor;
 • dezvoltarea coeziunii sociale şi creşterea participării la programele societăţii.

Politica managerială se va concentra pe următoarele priorităţi:

 • cunoaşterea şi aplicarea politicilor şi programelor de dezvoltare a învăţământului preuniversitar;
 • educaţia pentru o societate deschisă;
 • asigurarea complementarităţii educaţiei formale/ nonformale/ informale/ învăţare permanentă;
 • formarea competenţelor-cheie;
 • respectarea echităţii în educaţie şi a dreptului fundamental al copilului;
 • fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală a elevilor;
 • dezvoltarea unui învățământ incluziv (de asigurare a egalității de șanse în educație și de sprijinire a elevilor din grupuri sociale defavorizate);
 • dezvoltarea durabilă şi asigurarea coeziunii economice şi sociale;
 • deschiderea şcolii către societate, parteneriatul şcoală – familie – comunitate;
 • educaţia prin activităţi extraşcolare şi extracurriculare;
 • atragerea de resurse financiare în colaborare cu autorităţile publice locale şi comunitatea locală.
 • participarea activă a elevilor la viaţa şcolii;
 • stimularea parcursurilor individuale de pregătire ale elevilor, cultivarea unui învăţământ deschis, diversificat, flexibil;
 • dezvoltarea capacităţii elevilor de a utiliza noile tehnologii de informare şi comunicare, accesul elevilor la metode moderne de predare-învăţare şi la un învăţământ informatizat;
 • asigurarea calităţii procesului de predare şi învăţare;
 • corelarea actului educaţional cu nevoile de dezvoltare personală/ profesională ale cadrelor didactice şi elevilor, din perspectiva dezvoltării durabile şi a asigurării coeziunii economice şi sociale;
 • deschiderea şcolii către mediul social, economic, cultural;
 • colaborarea europeană în domeniul educaţiei.

Ca structură organizaţională, Colegiul Naţional Mihai Eminescu îşi propune:

 • să-şi dezvolte propria strategie prin diagnoză şi feedback, prin planificarea acţiunilor, prin implementare şi evaluare în sens constructiv;
 • să sprijine iniţiativa;
 • să promoveze valorile;
 • să promoveze şi să dezvolte parteneriate interinstituţionale;
 • să evalueze punând accent pe dezvoltare.

Din această perspectivă, dar şi din cea a specificului instituţiei, se propun următoarele ţinte strategice:

 1. Promovarea imaginii şcolii (2014-2015);
 2. Modernizarea şi îmbunătăţirea bazei didactico-materiale (2014-2018);
 3. Îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv-educativ pentru a asigura progresul elevilor (2015-2016);
 4. Îmbunătăţirea calităţii procesului de consiliere şi orientare profesională (2016-2017);
 5. Formarea continuă a personalului didactic al instituţiei – condiţie esenţială în realizarea unui proces instructiv-educativ de calitate şi de actualitate (2017-2018).

 

 • autocunoaştere;
 • responsabilitate;
 • creativitate;
 • perseverenţă;
 • comunicare asertivă;
 • empatie;
 • toleranță;
 • respectul față de natură și mediu;
 • respect față de tradițiile locale şi valorile europene.

Pentru realizarea misiunii și a viziunii în perioada 2014-2018, conform standardelor naționale privind asigurarea calității în educație, vor fi analizate ca probleme prioritare următoarele:

 1. centrarea activităţilor instructiv-educative pe nevoile şi aşteptările elevilor;
 2. formarea continuă a personalului didactic şi nedidactic;
 3. asigurarea unui mediu educațional adecvat pentru desfășurarea activităților şcolare şi extraşcolare;
 4. utilizarea eficientă a resurselor materiale și financiare;
 5. accesul la educație al copiilor cu nevoi speciale;
 6. promovarea imaginii şcolii în societate.