Skip links

Obiectivele prioritare ale 

Colegiului Naţional Mihai Eminescu Suceava

 

 

La baza prezentei strategii stau: monitorizarea activităţii colegiului, analiza mediului intern (urmărindu-se atât indicatorii cantitativi, cât şi cei calitativi), analiza mediului  extern  şi a strategiei naţionale şi locale privind educaţia, opiniile/propunerile cadrelor didactice, consultate spre a îmbunătăţi strategia educaţională a colegiului, urmărind toate domeniile funcţionale: dezvoltarea curriculară, dezvoltarea resurselor umane, dezvoltarea bazei materiale şi dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea.

Prioritatea demersurilor educaţionale se va concentra pe îmbunătăţirea actului educaţional din şcoală, astfel încât elevii să devină într-adevăr beneficiarii eforturilor umane şi financiare ale şcolii şi societăţii.

Strategia colegiului nostru include necesitatea achiziţionării de către elevi a celor opt competenţe-cheie prevăzute de programul Uniunii Europene Educaţie & formare profesională:

 • aptitudini şi competenţe lingvistice (în limba maternă);
 • aptitudini şi competenţe lingvistice (în limbi străine);
 • aptitudini şi competente matematice;
 • aptitudini şi competenţe ştiinţifice şi tehnologice;
 • aptitudini şi competenţe de învăţare (learning to learn);
 • aptitudini şi  competenţe  civice,  interpersonale,  interculturale  şi sociale;
 • aptitudini şi competenţe antreprenoriale;
 • aptitudini şi competenţe de exprimare culturală.

Proiectul de dezvoltare nstituţională are în vedere următoarele obiective prioritare:

 • creşterea calităţii actului educaţional;
 • promovarea imaginii şcolii în comunitate;
 • asigurarea resurselor umane şi materiale;
 • dezvoltarea personală a elevilor;
 • dezvoltarea coeziunii  sociale şi creşterea participării la programele societăţii.

Politica managerială se va concentra pe următoarele priorităţi:

 • cunoaşterea şi     aplicarea       politicilor       şi     programelor          de    dezvoltare       a învăţământului preuniversitar;
 • educaţia pentru o societate deschisă;
 • asigurarea complementarităţii educaţiei formale/ nonformale/ informale;
 • învăţare permanentă;
 • formarea competenţelor-cheie;
 • respectarea echităţii în educaţie şi a dreptului fundamental al copilului;
 • fundamentarea actului ducaţional pe baza  nevoilor de dezvoltare personală a elevilor;
 • dezvoltarea unui învățământ incluziv (de asigurare a egalității de șanse în educație și de sprijinire a elevilor din grupuri sociale defavorizate);
 • dezvoltarea durabilă şi asigurarea coeziunii economice şi sociale;
 • deschiderea şcolii către societate, parteneriatul şcoală – familie – comunitate;
 • educaţia prin activităţi extraşcolare şi extracurriculare;
 • atragerea de resurse financiare în colaborare cu autorităţile publice locale şi comunitatea locală;
 • participarea activă a elevilor la viaţa şcolii;
 • stimularea parcursurilor individuale de pregătire ale elevilor, cultivarea unui învăţământ deschis, diversificat, flexibil;
 • dezvoltarea capacităţii elevilor de a utiliza noile tehnologii de informare şi comunicare, accesul elevilor la metode moderne de predare-învăţare şi la un învăţământ informatizat;
 • asigurarea calităţii procesului de predare şi învăţare;
 • corelarea actului educaţional cu nevoile de dezvoltare personală/ profesională ale cadrelor didactice şi elevilor, din perspectiva dezvoltării durabile şi a asigurării coeziunii economice şi sociale;
 • deschiderea şcolii către mediul social, economic, cultural;
 • colaborarea europeană în domeniul educaţiei.

Ca structură organizaţională, Colegiul Naţional Mihai Eminescu îşi propune:

 • să-şi dezvolte propria strategie prin diagnoză şi feedback, prin planificarea acţiunilor, prin implementare şi evaluare în sens constructiv;
 • să sprijine iniţiativa;
 • să promoveze valorile;
 • să promoveze şi să dezvolte parteneriate interinstituţionale;
 • să evalueze punând accent pe dezvoltare.

ŢINTE STRATEGICE

Colegiul Naţional

Mihai Eminescu

Suceava

This website uses cookies to improve your web experience.